วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม


 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ (MOU ) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


 

การนำผลการประเมินไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินในชั้นเรียน เพื่ิอพัฒนาการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning)


 

นิเทศการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ตามโครงการ IFTE ของโรงเรียนวัดงิ้วรายและโรงเรียนวัดไทยาวาส


 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

11 ก.ค.66 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ตามโครงการ IFTE CLC ปฐมวัย และพลเมืองดี

10 ก.ค.65 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) อย่างมืออาชีพ (CLC )
 

7 ก.ค.66 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ( CLC) แบบบูรณาการ