วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ รศ.วีระศักดิ์ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการยกระดับมาตรฐานตำแหน่งอาจารย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม