วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 การประชุมสนธนากลุ่ม โครงการวิจัยการวิจัยการศึกษาระบบนิเวศการศึกษา ฯ

28 เมษายน 2566 นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านการคิดคำนวณ

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านออกเขียนได้

วันที่ 26 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

 

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566