วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และร่วมกันกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ณ ห้องประชุม ไวท์สเปช มีทติ้ง แอน เรสเทอรอง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.-ศธ.) โดยมี นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด กล่าวรายงาน วัตุประสงค์การอบรม ทั้งนี้ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะศึกษานิเทศก์ วิทยากรโดย คณาอาจารย์มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นฐ.เขต 2 อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.สามพรานวิทยา อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ว่าที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางหลวง นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศน.สพป.นฐ.เขต 2 และนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลฯ ณ โรงเรียนบ้านบางเลน และโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีประเด็นการติดตาม ได้แก่ ด้านภารกิจตามหน้าที่ (Function Based) ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(Agenda Based) และด้านนโยบายจังหวัดนครปฐม (Area Based) จากการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน พิจารณาเอกสาร กสัมภาษณ์ และเยี่ยมชั้นเรียน พบว่า โรงเรียนดำเนินการในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัดนครปฐม อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี ทั้ง 2 แห่ง

นที่ 9 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดย นายสถาพร จำรัสพงศ์ ผู้แทนอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา. ประธานกรรมการ นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา และนางสาวบงกชษกรณ์ ศิริถาวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ศธจ.นครปฐม กรรมการและเลขานุการ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล ฯ ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา และโรงเรียนวัดสว่งอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีประเด็นการติดตาม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภารกิจตามหน้าที่ (Function Based) ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) และด้านนโยบายจังหวัดนครปฐม (Area Based)

วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 คณะที่ 1 อำเภอเมืองฯ ประกอบด้วย นางจุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผอ.รร.วัดพระปฐมเจดีย์ นางสาวพชรพรรณ นิมิตมั่น ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.1 และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นฐ. ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลฯ โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก และโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย ซึ่งพบว่าโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนวัดวัดลาดหญ้าแพรกมีความโดเด่นในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนโรงเรียนวัดใหม่ดอนทรายมีความโดดเด่นในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌻คณะกรรมการชุดที่ 3 อำเภอดอนตูม🌻โรงเรียนที่ 4️⃣ โรงเรียนวัดห้วยพระ🌻 สพป.นครปฐม เขต 1 🎁 ผอ.ฐาปนันท์ ยางธิสาร🎁 📌คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 คณะกรรมการประกอบด้วย 😍นางสาวมณกาญจน์ ทองใย อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 😍นางสาวดวงเดือน รื่นนาค ผอ.รร.วัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง) ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง 😍และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม📌

วันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 คณะที่ 2 อำเภอกำแพงแสน ประกอบด้วย นายพีรฉัตร บุญวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอกำแพงแสน ตัวแทน อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ศ.ดร.นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา นางสาวฉันทนา ภุมมา ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม และนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.นครปฐมกรรมการและเลขานุการ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมและโรงเรียนบ้านคลองตันซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 2 โรงเรียน จากการรับฟังการนำเสนอ สัมภาษณ์ สอบถามและตรวจสอบเอกสาร พบว่า โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของจังหวัดนครปฐม โดยโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมมีจุดเด่นในด้านการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและทักษะดิจิทัล สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตัน มีความโดดเด่นในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนและชุมชน

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายไชยากาล เพชรชัด นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดประชุมสภากาแฟ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดนครปฐม ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมาย ให้นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ร่วมเวทีเสวนาพหุพาคี ภาคกลางเพื่อหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษา ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายโรงเรียนกบนอกกะลา จัดโดยมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดโคกทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 17 มีนาคม 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอนโบายและมอบหนังสือเชิญชวนขับเคลื่อนนโยบาย "สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย" โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ และคณะ นำเสนอนโยบายและร่วมอภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายคงกระพันธ์ เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้ที่มีผลงานดีเด่น ระดับชาติ สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา ประจำปี 2566 พร้อมทั้งให้ข้อมูลการส่งเสริมการศึกษาของนายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านศาลาดิน ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม